آموزش ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 2– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند: 1– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی 2– دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود. 3– شهرداری ها ۴ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای […]