تعهدات مشتری:

تسلیم به موقع اطلاعات خواسته شده به شرکت نگین حساب توس

تصمیم گیری به موقع  در خصوص درخواستهای ارجاع شده از سمت شرکت نگین حساب توس

فراهم آوردن  شرایط و امکانات لازم برای شرکت نگین حساب توس طبق عرف اداری و شئونات اسلامی

پرداخت به موقع حق الزحمه به شرکت نگین حساب توس

رازداری از مراحل کار

 انجام به موقع مفاد  قرارداد

این قرارداد به تمامی سازمان های دولتی ذی ربط افشا خواهد شد

 درخواست های بیش از موضوع قرارداد موکول می شودبه عقد قرارداد جدید یا متمم

هیچ تضمینی دررسیدن به نتیجه دلخواه کارفرماوجودندارد، ایشان موظفندکلیه مبلغ قرارداد را طبق توافق به شرکت نگین حساب پرداخت کنند.

تعهدات شرکت نگین حساب توس:

تحویل به موقع اطلاعات  

رازداری اطلاعات مشتری

اقدام به موقع طبق موضوع  قرارداد

درصورت عدم پرداخت در موعد مقرر قرارداد به صورت یکطرفه قابل فسخ از طرف شرکت نگین حساب توس  خواهدبود

شرکت نگین حساب توس اطلاعات کامل از نتیجه این قرادادرا به کارفرما به صورت کتبی اعلام می کند

درصورتی که موردی از وظایف شرکت نگین حساب توس چند سال ادامه پیدا کند، موظف به تکمیل و تحویل آن در سالهای آتی می باشد

سایر تعهدات

 درصورت عدم پرداخت در موعد مقرر قرارداد به صورت یکطرفه قابل فسخ از طرف پیمانکار خواهدبود

در صورت بروز اختلاف ابتدااز طریق گفتگو سعی در حل و فصل موضوع خواهد شد . در غیر راینصورت حق مراجعه به مراجع ذی صلاح برای هر دو طرف مقدورمی باشد(مطالب قابل استناد برای مرجع حل اختلاف صرفاً نثر صریح قرارداد خواهدبود.)

هریک از طرفین این حق را دارا می باشدکه درصورت عدم رعایت تعهدات طرف مقابل که در مفاد این قرارداد،مورد تصریح قرار گرفته است، قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ  و طرف مقابل حق اعتراض از خود را دراین زمینه سلب نماید