آموزش ماده 89 قانون مالیات های مستقیم پس از اصلاحات سال 1394

مالیات بر درآمد حقوق
مالیات بر درآمد حقوق

صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه.به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند، موکول به ارایه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای. اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

کمک مفهومی: کسانی که میخواهند ازمفاصا حساب مالیاتی استفاده کنند باید بدانند. این مفاصاحساب فقط از طریق سیستم به درخواست یک نهاد یا سازمانی دولتی توسط اداره دارایی پاسخ داده می شود. و مسئله تعهد کتبی کارفرما تا به حال اتفاق نیفتاده است.

بنابراین برای دریافت مفاصا حساب اگر شخص کارمند باشد. و نامش در لیست حقوق کارفرما باشد ، در صورت تسویه مالیات حقوق کارفرما این موضوع حل و فصل دارد .در غیر اینصورت خود شخص باید به دنبال تسویه مالیات لیست حقوق کارفرما باشد.

اگر شخص  عضو هیات مدیره شرکت یا شریک فروشگاهی  باشد ، شرکت نباید هیچ بدهی به اداره دارایی داشته باشد. در غیر اینصورت باز هم خود شخص می بایست برای صدوراین برگه اقدام کند.

البته اگر پرونده کارفرما در حال رسیدگی باشد .هم و یا هیچ موضوع بازی نداشته باشد بازهم دارایی این برگه را صادر میکند.

چهت مطالعه اصل متن قانون اینجا کلیک نمایید.

سایر قوانین اینجا کلیک نمایید.

آموزش ماده 89 قانون مالیات های مستقیم پس از اصلاحات سال 1394

باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .

باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .

باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .

باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .

باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .باز باز باز باز .

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست