آموزش ماده 63 قانون مالیات های مستقیم پس از اصلاحات سال 1394

آموزش ماده 63 قانون مالیات های مستقیم پس از اصلاحات سال 1394

ماده 63 – نقل وانتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می شود .به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است .مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود .و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند .هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

کمک مفهومی: عقد بیع م 338 ق مدنی در مقام ارائه تعریف از عقد بیع مقرر داشته است. (بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم)

کمک مفهومی: به زبان روان عقد بیع به قراردادی گفته می شود .که یک طرف آن پول باشد یعنی همان خرید و فروش های روزمره

کمک مفهومی: معامله ای که بیع نباشد .برای مثال یک واحد آپارتمان با یک ماشین یا ملک مبادله میشود. باید مالیات نقل و انتقال طبق ارزیابی کارشناس دارایی پرداخت گردد .چنانچه بخشی از آن پول و بخشی از آن ملک باشد. از بیع خارج است. ولی میزان مبلغ نقدی جداگانه و میزان ملک یا کالا مبادله شده جداگانه ارزیابی میشود گاه ممکن است. مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس بالاتر از مبلغ معامله شده باشد. که شرایط اعتراض ندارد مگر از همان ابتدا مستندات معامله تکمیل باشد.

جهت مطالعه اصل متن اینجا کلیک نمایید.

سایرقوانین اینجا کلیک نمایید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست