آموزش ماده 133 قانون مالیات های مستقیم بعداز اصلاحات سال 1394

ماده 133– صد در صد درآمد صندوق حمایت از توسعه .بخش کشاورزی شرکت های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها از مالیات معاف است.

تبصره – دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان .مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری درشرکت های تعاونی روستائی اختصاص داده می شود، پس از وصول و واریز. آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

کمک مفهومی: مواردی مثل قانون 133 که دارایی ازشرکتهایی که دارای مستندات قانونی معافیت هستند .مبلغی دریافت کند می بایست مبلغ را به حساب شرکت واریز کند.البته اگر شرکت  تمامی تکالیفش را انجام داده باشد

جهت مطالعه اصل قانون اینجا کلیک کنید

جهت مطالعه قانون بعدی اینجا کلیک کنید

آموزش ماده 133 قانون مالیات های مستقیم بعداز اصلاحات سال

معافیتهای مالیاتی و سایر قوانین

معافیتهای مالیاتی و سایر قوانین

معافیتهای مالیاتی و سایر قوانین

معافیتهای مالیاتی و سایر قوانین

معافیتهای مالیاتی و سایر قوانین

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست