آموزش ماده 113 قانون مالیاتهای مستقیم پس از اصلاحات سال1394

آموزش ماده 113 قانون مالیاتهای مستقیم پس از اصلاحات سال1394
آموزش ماده 113 قانون مالیاتهای مستقیم پس از اصلاحات سال1394

ماده 113 – مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه. مسافر، حمل کالا و امثال آن ها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن ها .خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب مؤسسات مذکور .در ایران موظف اند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مؤسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نخواهند بود. هرگاه شعب یا نمایندگی های مذکور صورت های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی. آن ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الرأس تشخیص خواهد شد.

تبصره – در مواردی که مالیات متعلق بردرآمد مؤسسات کشتیرانی .وهواپیمایی ایران در کشورهای دیگر بیش از پنج درصد کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است. مالیات شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن ها افزایش دهد.

جهت مطالعه اصل متن قانون اینجا کلیک کنید .

جهت مطالعه قانون بعدی اینجا کلیک کنید.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست