ماده 196- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی ، عملی و تخصصی در زمینه های علوم و صنعت ، کشاورزی و خدماتی ، فیلم ، اسلاید و آموزشهای لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو ، تلویزیون و رسانه های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.

کمک مفهومی : خانه کارگر که در هر شهر ، بخش و منطقه با دوره های آموزشی رایگان گذاشته شده و فقط برای افراد بیمه شده می باشد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.