ماده 195- به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد ، متخصص ، مخترع و مبتکر وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.
تبصره- ضوابط اجرائی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه های متعارف مربوط ، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید.

کمک مفهومی : جهت ثبت نام در جشنواره  همه ساله در سایت  http://emtenan.mcls.gov.ir   در موعد مقرر وارد شود ونسبت به معرفی کارگاه یا شخص اقدام شود

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.