ماده 124- پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می شود.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست