ماده58- برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادی ، تعلق می گیرد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست