ماده13- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره1- مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
تبصره2- چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطع کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نماید ، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

کمک مفهومی :

در تبصره 1 : مربوط می شود به پیمانهای دولتی ، نیمه دولتی و یا خاص بزرگ که پیمانکار با تامین نیروی انسانی قادر به انجام امور پیمان می باشد ، چنانچه تا پایان پیمان با نیروی انسانی تسویه نکند کارفرما می بایست ابتدا با کارگران پیمانکار تسویه نماید سپس با پیمانکار تسویه حساب نماید

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.