ماده9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است .
الف – مشروعیت مورد قرارداد.
ب – معین بودن موضوع قرارداد.
ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است . مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

کمک مفهومی :

الف – ابتدای قرارداد مشخصات ، سمت ، نشانی هر شخص اعلام گردد،قرارداد دارای تاریخ ، حق السعی ، شرایط فسخ ، تعهدات باشد

ب- در موضوع قرارداد عینا کاری که باید انجام شود اعلام گردد و از نوشتن (و …) اجتناب شود

ج – مثلا شخص دارای پروانه کاری بوده که در حال حاضر باطل باشد

دیدگاهتان را بنویسید