ماده6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

کمک مفهومی: ایران به علت داشتن سیاست جمهوری خواهی حق استفاده از مزایای بیمه را به یک قشر نژاد یا طبقه خاص اختصاص نداده است. لذا هر شخص در صورت اقدام به موقع مشمول مزایا و در صورت قصور مشمول جریمه میشود

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.