ماده1- کلیه کارفرمایان، کارگران ، کارگاهها، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

کمک مفهومی : هر شخصی که در ایران کارگاه دارد یا کار می کند، هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که از مزایای ایرانی یا کارگاه یا اشخاص حقوقی داخل ایران استفاده می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید