ماده106- كليه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدي مقرر در اين قانون بحساب سازمان واريز و جزء درآمدهاي آن منظور خواهد شد .

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست