ماده103- كارفرمايانيكه عمدا” وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون بعنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه شدگان برداشت نمايند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور بحبس جنحه اي از 61 روز تا ششماه محكوم خواهند شد .

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست