ماده97- هر كس باستناد اسناد و گواهي هاي خلاف واقع يا با توسل بعناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون بنفع خود استفاده نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد بپرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده بسازمان تا‌مين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تكرار بحبس جنحه‌اي از 61 روز تا ششماه محكوم خواهد شد .

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست