ماده96- سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي ، از كار افتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يكبار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيئت وزيران بهمان نسبت افزايش دهد .

دیدگاهتان را بنویسید