ماده94- هرگاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد فقط كمك نقدي كه ميزان آن بيشتر است پرداخت خواهد شد باستثناي كمك ازدواج و عائله مندي و نوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از ساير كمكهاي مقرر نخواهد بود . افراد تحت تكفل بيمه شدگان در ايام خدمت سربازي بيمه شده از مزاياي قانوني بيمه هاي اجتماعي برخوردار خواهند بود . سازمان موظف است حق بيمه اين افراد را طبق نرخ سازمان ت‌مين خدمات درماني بسازمان مزبور پرداخت نمايد .

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.