ماده92- بمنظور نظارت بر حسن اجراي وظائف درماني ناشي از اجراي اين قانون سه نفراز كارشناسان بيمه درماني بانتخاب وزير رفاه اجتماعي در شوراي فني سازمان ت‌مين خدمات درماني موضوع ماده 4 قانون ت‌مين خدمات درماني مستخدمين دولت عضويت خواهند يافت .

دیدگاهتان را بنویسید