ماده91- براي تعيين ميزان از كارافتادگي جسمي و روحي بيمه شدگان و افراد خانواده آنها كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر پزشكي تشكيل خواهد شد . ترتيب تشكيل و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگي و صدور راي بر اساس جدول ميزان از كار افتادگي طبق آئين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد اين سازمان و سازمان ت‌مين خدمات درماني بتصويب شورايعالي مي رسد .

دیدگاهتان را بنویسید