ماده53- ذخائر سازمان نزد بانك رفاه كارگران متمركز خواهد شد بانك مذكور ذخائر مزبور را تحت نظر هيئتي با تصويب شورايعالي سازمان بكار خواهد انداختمتن قانون‌ تامين‌ اجتماعي->فصل پنجم – حوادث و بيماريها و بارداري‌

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست