ماده44- هيئتهاي تجديد نظر تشخيص مطالبات در تهران با شركت افراد زير تشكيل مي شود :
1 – نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت .
2 – يكنفر از قضات دادگستري بانتخاب وزارت دادگستري .
3 – يكنفر بانتخاب شورايعالي ت‌مين اجتماعي .
4 – نماينده سازمان بانتخاب رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان .
5 – يكنفر بعنوان نماينده كارفرما بانتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يكنفر نماينده اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد . آراء هيئت تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء است .
تبصره- هيئت هاي بدوي و تجديد نظر تاريخ رسيدگي را بكارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است .

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.