ماده19- وظايف و اختيارات شورايعالي سازمان بشرح زير است :

الف – تصويب آئين نامه هاي اجرائي كه طبق اين قانون به آن محول شده است .

ب – اتخاذ تصميم در باره خط مشي و سياست كلي تا‌مين اجتماعي به پيشنهاد هيئت مديره .

ج – رسيدگي به بودجه و گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تصويب آن .

د – تعيين حقوق و مزاياي اعضاء هيئت مديره پس از تاييد شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق الزحمه حسابرس ( بازرس ) و تعيين حق حضور اعضاي انتخابي شورايعالي .

ه – تصويب خريد يا فروش اموال غير منقول .

و – اتخاذ تصميم در مورد بخشيدن بدهي كارفرماياني كه بدهي آنها از بيست هزار ريال كمتر بوده و به تشخيص هيئت مديره قادر بپرداخت آن نمي باشند . كارفرماياني كه بعللي قادر بپرداخت حق بيمه معوقه نباشند و يا پرداخت بدهي بطور يكجا خارج از حدود قدرت مالي كارفرما و موجب تعطيل و يا وقفه كار كارگاه باشد شورايعالي مي تواند به پيشنهاد هيئت مديره كارفرما را از پرداخت تمام يا قسمتي از خسارات مقرر در اين قانون معاف دارد همچنين ترتيبي براي تقسيط بدهي با رعايت مهلت كافي بدهد .

ز – اتخاذ تصميم در ساير موارديكه رئيس شوراي عالي طرح آنها را در شورايعالي لازم تشخيص دهد .

تبصره1- وظايف و اختيارات شورايعالي ت‌مين اجتماعي موضوع ماده 3 قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و از كار افتادگي و فوت عينا” به شورايعالي ت‌مين اجتماعي موضوع اين قانون محول و شوراي مذكور منحل ميشود .

تبصره2- هرگاه هر يك از اعضاء شورايعالي استعفا يا فوت كند يا بيش از 3 جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد جانشين او براي بقيه مدت مقرر به نحو مذكور فوق انتخاب خواهد شد . تشخيص عذر موجه با رئيس شورايعالي است .

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست