ماده11- تاسيسات و تجهيزات درماني سازمان بيمه هاي اجتماعي كه از محل ذخاير سازمان مذكور ت‌مين شده است با حفظ مالكيت سازمان در اختيار سازمان تا‌مين خدمات درماني قرار مي گيرد .

تبصره- كاركنان واحدهاي درماني مذكور در اين ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي خود به سازمان ت‌مين خدمات درماني منتقل خواهند شد . متن قانون‌ تامين‌ اجتماعي->فصل دوم – اركان – تشكيلات

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست