ماده 9- انجام تعهدات ناشي از موارد مذكور در بندهاي (الف و ب ) ماده سه اين قانون بعهده سازمان تامين خدمات درماني مي باشد .

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست