ماده 1- به منظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي همچنین تمرکز وجوه و درامدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه و ذخایر سازمان مستقلی به نام (سازمان تامین اجتماعی) وابسته به وزارت كه در اين قانون ” سازمان ” ناميده ميشود تشكيل تعاون کار و رفاه اجتماعی ميگردد.

سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصرا طبق اساسنامه ها یی که به تصویب هیئت وزیران میرسد اداره خواهد شد.

تبصره 1: صندوق تامین اجتماعی موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه 1355 در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایی و مطالبات  و دیون و تعهدات صندوق مذکور به سازمان منتقل میشود.

تبصره 2: کلیه واحدهای اجرایی تامین اجتماعی سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها موضوع ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه 1355 از سازمانهای مذکور منتزع و با کلیه وظایف  و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات به (سازمان ) منتقل میشود

تبصره 3: کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی سابق که در اجرای ماده 6 قانون تشکیل وزرات بهداری و بهزیستی به سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها منتقل شده اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمانهای مذکور به منظور انجام  وظایف مربوط به تامین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آیین نامه استخدامی بیمه های اجتماعی استخدام شده و عملا در کار تامین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تامین اجتماعی دریافت میدارند به سازمان منتقل میشوند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.