ماده۴۰ـ احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهدبود.
بابت هر فصل باید تا۱۵روز اول فصل های دیگر مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانهwww.Evut.irرسال گردد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست