ماده۳۴ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.
تمامی اسناد ومدارک قانونی پس از رسیدگی دارایی توسط مودی معدوم یا مفقود نشود بلکه تا پایان ۱۰سال لازم به نگهداری آن است مثلا در سال ۱۳۹۸ میتوانید مدارک سال ۱۳۸۶ به قبل را معدوم یا مفقود کنید.

دیدگاهتان را بنویسید