ماده۳۲ـ رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهدبود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهدبود.
اگر ماموران مالیاتی تخلف کننده دلیلی بر برداشتن اختیارات رئیس سازمان نمی شود

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست