ماده29ـ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می‌شود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی‌ربط، پرونده مختومه می‌گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می‌گردد.

در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده‌باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود.

کمک مفهومی ماده29: در کل پس از هر ابلاغ ظرف مدت 20 روز شرکتها و یا مشاغل می توانند جهت اعتراض یا رفع اختلاف یا پرداخت بدهی اقدام کنند چنانچه این مدت سپری شود و از سمت شرکتها و یا مشاغل هیچ اقدامی صورت نگیرد قطعی و لازم الاجرا است. در سازمان مالیات بر ارزش افزوده شورا وجود ندارد لزا هر تأخیری امکان برگشت ندارد. مگر از طریق دیوان عدالت اداری.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست