ماده27ـ مؤدیان موضوع این قانون می‌توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند.

الف ـ اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری؛

ب ـ تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.

تبصره 1ـ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

کمک مفهومی ماده 27: ارائه گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده شرکتها و مشاغل باعث می شود سازمان مالیات بر ارزش افزوده از دسترسی به مدارک شرکتها و مشاغل خودداری کنند البته این موضوع در صورتی اجرا می شود که طبق تبصره های شرکتها و مشاغل اقدام کنند.

تبصره 1: طبق قانون 15 ماه اول هر فصل که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ارسال میشود گزارش حسابرسی هم ارسال شود و درخواست آن را به خود اعلام کنند و تا پایان ماه اول هر فصل تحویل دهد.

تبصره 2: همچنین شرکتها و مشاغل می توانند درخواست حسابرسی را به اداره دارایی بدهند تا خود دارایی سازمان مخصوصی را معرفی کند. برخلاف جمله ای که نوشته شده “پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد” صحت ندارد و از شرکتها و مشاغل می بایست پرداخت کنند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست