ماده24ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار و تشکیلات موردنیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهدبود.

تبصره ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود نیروی انسانی متخصص موردنیاز برای اجراء این قانون را در چهارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذکور را، از بـین دارنـدگان مدرک تحـصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به‌استخدام در آورد.

کمک مفهومی ماده 24: طبق این ماده در صورتیکه کارفرما یا خریدار مالیات بر ارزش افزوده خود را به پیمانکار یا فروشنده پرداخت نکند سازمان مالیات بر ارزش افزوده می تواند با دریافت نامه درخواست پیگیری مؤدی از کارفرما و خریدار مطالبه کند که متأسفانه این وظیفه را هیچوقت انجام نداده است.

مواد 4 و 5 قانون محاسبات کشوری مربوط به شرکتهای دولتی و زیر مجموعه های آنهاست.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست