ماده23ـ تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهدبود کمک مفهومی ماده 23: مؤدی در دو حالت می بایست تکلیف مالیات بر ارزش افزوده ذا پرداخت نماید.

1-هنگام خرید کالا با پرداخت کامل فاکتور که مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه شده است.

2- تا پایان 15 ماه اول هر فصل، مالیات بر ارزش افزوده هر دوره (فصل) را محاسبه و از طریق سامانه www.evat.ir  ارسال و قبوض پرداخت همان دوره را صادر و پرداخت نمایند، در صورت داشتن پرداخت به صورت اقساط طبق نظر کارشناس دارایی اقدام نمایند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.