ماده21ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هردوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.

تبصره1ـ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌باشد.

تبصره2ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.

تبصره3ـ در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد.

تبصره4ـ مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهدبود.

کمک مفهومی ماده 21: در کمک مفهومی ماده های قبل توضیح داده شده است.

تبصره 1: برای مثال شخصی از 4 مرداد تا 20 مرداد محلی را جهت اشتغال دایر میکند می بایست بدون توجه به کم بودن دوره اشتغال در دوره دوم سال یعنی تا پایان 15 مهرماه اظهارنامه خود را ارسال نماید و یا شخصی از 20 شهریور تا 20 مهر فعالیت شغلی دارد می بایست به شرح زیر اظهارنامه خود را ارسال نماید.

از20شهریور تا 31 شهریور  دردوره دوم    تا پایان 15 مهرماه

از1مهرماه تا 20 مهرماه    دردوره سوم    تا پایان 15 دی ماه

تبصره 2: به عنوان مثال شخصی 2 شرکت بازرگانی دارد می بایست برای هر شرکت اظهارنامه مخصوص خودش را ارسال کند.

تبصره 3: برای مثال شخصی یک کارخانه تولیدی دارد که دفتر فروش آن در جایی دیگر و دفتر اداری آن در جایی دیگر است چنانچه سه مکان به نام یک شرکت و یک شماره ثبت داشته باشد، باید برای سه مکان یک اظهارنامه ارسال شود.

چنانچه شخصی شرکتی چند شعبه ای دارد، چنانچه شعبه ها به یک شرکت یا شناسه ثبت شده باشد می بایست یک اظهارنامه کلی ارسال کرد. چنانچه شخصی در یک زمینه کاری چند شرکت با شماره ثبت ها و شناسه های مختلف داشته باشد باید برای هر کدام جداگانه یک اظهارنامه جدا ارسال کرد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.