ماده17ـ مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می‌گردد. ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد.

تبصره1ـ در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهدشد.

تبصره2ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته‌باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.

تبصره3ـ درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته‌باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهدشد.

تبصره4ـ مالیات برارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود.

تبصره5 ـ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌شود.

تبصره6 ـ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهدبود.

تبصره7ـ مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهردایها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهدبود.

کمک مفهومی ماده 17: هرگونه خرید برای فعالیت اقتصادی مؤدی اعم از (پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن، پست، اینترنت، کالا برای فعالیت مالی شرکت، خرید تجهیزات و…) که دارای صورتحساب رسمی که در آن مالیات بر ارزش افزوده قید شده را می توانید به عنوان هزینه مورد قبول قرار دهید. نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره می شود.

قابل ذکر است مالیات بر ارزش افزوده ربطی به سودده یا زیان ده بودن مؤدی ندارد نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره

مالیات برارزش افزوده خرید – مالیات برارزش افزوده فروش = مالیات برارزش افزوده قابل پرداخت یا قابل استرداد

عوارض مالیات برارزش افزوده خرید – عوارض مالیات برارزش افزوده فروش = عوارض مالیات برارزش افزوده قابل پرداخت یا قابل استرداد

تبصره 1: هرگاه در فرمول فوق میزان خرید بیش از میزان فروش باشد در دوره بعدی با ثبت تیک استرداد اضافه پرداختی دوره قبل از دوره جاری کسر می گردد و بند 2 واقعیت ندارد.

تبصره 2: مؤدیان معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مثل مؤسسات خیریه در صورتی که در فاکتور خرید مالیات برارزش افزوده به هر شرکت یا سازمانی پرداخت کرده باشند به هیچ وجه از طرف سازمان مالیات برارزش افزوده برگشت داده نمیشود.

تبصره 3: چنانچه مؤدی خرید بدون مالیات برارزش افزوده انجام دهد، مسلماً در محاسبه هزینه های مشمول دوره قرار نمی گیرد.

به عنوان مثال: خرید مواد شوینده از سوپر مارکت معاف از مالیات برارزش افزوده است و در بخش معاف ثبت می گردد.

تبصره 4: برای مثال: چنانچه مؤدی وارداتی انجام داده و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده آن توسط اداره گمرک اشتباه محاسبه شده باشد. مؤدی می تواند طی درخواست نامه ای با محتوی استرداد وجه اضافه پرداخت، شماره شبای خود را به سازمان مالیات برارزش افزوده اعلام کند و پس از بررسی سازمان مالیات بر ارزش افزوده مبلغ مذکور را به حساب بانک مؤدی واریز نماید.

تبصره 5: توضیح مجدد ماده 17 می باشد.

تبصره 6: در صورتی که طبق تبصره 2 و 4 مؤدی درخواست استرداد یا عودت وجه (برگردانده شدن پول) را به حساب بانکی از سازمان مالیات بر ارزش افزوده کرده باشد ولی سازمان ظرف 3 ماه از تاریخ درخواست به مؤدی برنگرداند می بایست (2%) جریمه تأخیر به مؤدی پرداخت کند لازم به ذکر است کمتر قابل وقوع است.

تبصره7: برای مثال برگه عوارض شهرداری که در آن مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است را می توان با اضافه پرداختی مؤدی کسر کرد.

عوارض شهرداری2,000,000مالیات برارزش افزوده120,000عوارض برارزش افزوده60,000

اضافه پرداختی مؤدی 2,500,000 مالیات برارزش افزوده 150,000 عوارض برارزش افزوده75,000

بنابراین طی نامه ای مؤدی می تواند جدول فوق را به شهرداری اعلام کند و سایر مراحل را پیش ببرد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست