ماده15ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.

تبصره ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور.

کمک مفهومی ماده 15: وقتی کالایی وارد کشور می شود به همراه آن برگ سبز صادر می گردد. در قسمت میانی برگه نرخ هفته دلار و تعداد و مشخصات آن ذکر شده است. که حاصلضرب آن ها را با کلمه مبنای محاسبه در جدول مشخص کرده است.

عددی که درمأخذ می باشد نرخ حقوق گمرکی و عددی که در مبلغ قرار گرفته مبلغ حقوق گمرکی می باشد. حاصلجمع مبنای محاسبه و مبلغ، در نرخ مالیات بر ارزش افزوده ضرب می گردد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.