ماده14ـ مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به‌موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.

تبصره ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی‌باشد:

الف ـ تخفیفات اعطائی؛

ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده‌است؛

ج ـ سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته‌است.

کمک مفهومی ماده 14: هنگامی که فاکتور فروش صادر می گردد، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده از قیمت نهایی محاسبه می گردد، برای مثال قیمت کالا 1000 ریال است به تعداد 10 عدد به فروش می رسد و به آن 10% تخفیف تعلق می گیرد و هزینه حمل 120 ریال نیز به آن افزوده می شود.

مبلغ نهایی

1,000 * 10 = 10,000

10,000 * 10% = 1,000

10,000 – 1,000 = 9,000

9,000 + 120 = 9120           این مبلغ برای ارزش افزوده محاسبه می گردد

دیدگاهتان را بنویسید