ماده11ـ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:

الف ـ در مورد عرضه کالا:

1ـ تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هرکدام که مقدم باشد، حسب مورد؛

2ـ در موارد مذکور در تبصره ماده (4) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هرکدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛

3ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

ب ـ در مورد ارائه خدمات:

1‌ـ تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛

2ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

ج ـ در مورد صادرات و واردات:

در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و درخصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء.

تبصره ـ در صورت استفاده از ماشینهای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می‌باشد.

کمک مفهومی ماده ۱۱ تمامی بندها جز بند ج:طبق متن مربوطه اگر شما در فصل بهت  خدمتی  را برای مشتری انجام دهید و فاکتور آن در تابستان صادر شود شما باید ارزش افزوده آن را در بهار پرداخت کنید.

این اشتباه و مشکل آور است. قطعا شما باید در همان دوره صدور و تایید فاکتور بدون توجه به تاریخ خدمت ،ارزش افزوده را پرداخت کنید

کمک مفهومی ماده ۱۱ بند ج: چنانچه کالایی صادر شود تاریخ پرداخت مالیات بر ارزش افزوده همانند تاریخ صدور فاکتور بدون توجه به برگ کوتاژ می باشد

کمک مفهومی ماده ۱۱ بندج:چنانچه کالایی وارد شود تاریخ ثبت آن می بایست پس از تاریخ ترخیص کالا باشد برای مثال تاریخ پایان برگ کوتاژ از 1 اسفند ۹۶ تا ۱فروردین ۹۷ بوده تاریخ انبار داری و هزینه های گمرک تا ۹ فروردین بوده و تاریخ بارنامه داخلی ۱۲ فروردین بوده بنابراین ثبت آن در تاریخ ۱۴ فروردین هنگام رسیدن کالا به خریدار صورت می گیرد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.