ماده5 ـ ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازاء می‌باشد.

 

کمک مفهومی ماده ۵:مثال ۴ برعکس باشد یعنی یک بازرگانی قطعات کامپیوتری چندین بسته از یک کلی فروش بخردو کلی فروش شخص حقیقی بند ج باشد،مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست و فاکتور بدون مالیات بر ارزش افزوده به بازرگانی برنج می دهد ولی ایشان باید هنگام عرضه توسط خودش مالیات بر ارزش افزوده بدهد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست