ماده3ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.

کمک مفهومی ماده ۳ :این ماده با یک مثال توضیح داده می شود

۱- قبض آب یک بنگاه اقتصادی ،۱.۰۰۰.۰۰۰ریال است.که ۲۰۰.۰۰۰ریال آن مالیات بر ارزش افزوده می باشد .

با فرض پرداخت قبض ثبت آن را به شکل زیر انجام می دهیم.

هزینه اداری و تشکیلاتی   ۸۰۰۰۰۰

سایر حسابهای دریافتنی   ۲۰۰۰۰۰

صندوق              ۱.۰۰۰.۰۰۰

ادامه کمک مفهومی ماده ۳:

۲-همین بنگاه اقتصادی قرارداد فروش پشتیبانی نرم افزار به مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ارزش افزوده ۲۷۰.۰۰۰ ریال می باشد.

ثبت آن به شکل زیر است

حسابهای دریافتنی  ۳۰.۲۷۰.۰۰۰

درآمد                       ۳۰.۰۰۰.۰۰۰

سایر حسابهای پرداختنی  ۲۷۰.۰۰۰

ادامه کمک مفهومی ماده ۳ :پرداخت مالیات بر ارزش افزوده طبق این قانون:

ارزش افزوده فروش-ارزش افزوده خرید

یعنی:

سایر حسابهای پرداختنی-سایر حسابهای دریافتنی

۲۷۰.۰۰۰-۲۰۰.۰۰۰=۷۰.۰۰۰

مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت

دیدگاهتان را بنویسید