ماده2ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

کمک مفهومی: این ماده جهت تکمیل ماده ۱ می باشد و استثناها را جهت غیر مشمول بودن  مالیات بر ارزش افزوده مطرح کرده است

دیدگاهتان را بنویسید