ماده ۲۷۵ـ چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:

۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی

۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.

کمک مفهومی: چنانچه هیات مدیره و مدیر عامل شرکت به صورت انفرادی و در قالب شخص حقیقی فعالیت داشته باشند با محکومیت در هر کدام مانع از فعالیت در دیگری نمی باشد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.