ماده 271- در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مودی هر گاه هیات سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون در یک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را(با نوبت اضافی ) مردود اعلام نماید ماموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دائم از اشتغال در رده ماموران تشخیص منفصل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید