ماده 251 مکرر– در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیرامور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.

کمک مفهومی: پس از قطعی شدن برگه سریعا به اجراییات می رسد و اجازه انجام امور مطرح شده از مودی گرفته می شود مگر اینکه ادعاهای شخص جهت ورود به ماده 216 قابل قبول باشد در غیر این صورت این قانون کاربردی ندارد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.