ماده 247 – آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجرا است. مگراین که ظرف مدت بیست روز از

تاریخ ابلاغ رأی براساس ماده)203 )این قانون و تبصره های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد

اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد

شد. رأی هیأت حل اختالف مالیاتی تجدید نظر قطعی و الزم االجراء می باشد.

تبصره 1 -مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت

مقرر تسلیم کند.

تبصره 2 -نمایندگان عضو هیأت های حل اختالف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی

داده باشند.

تبصره 3 -در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرارگرفته باشد

در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره 4 -آراء قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختالف مالیاتی بدوی با عدم

اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده )251 )این قانون قابل شکایت و رسیدگی در

شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره 5 -سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی

صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأت های

حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره 6 -در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعالم شود، برای هرمرحله معادل یک درصد)%1 )تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه

رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهدبود.

کمک مفهومی تبصره 6:چنانچه اعتراض های مودی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بی نتیجه باشد، می بایست از تاریخ صدور برگ تشخیص حتی اگر مربوطه به چندین سال پیش باشد، معادل  تفاوت مبلغ اعلام شده دارایی و مبلغ مورد نظر مودی ، 1 درصد جریمه گرفته شود. برای مثال : مالیات تشخیص داده شده 1.000.000 ریال  مالیات در نظر گرفته شده مودی 750.000 ریال  است و مابه التفاوت 250.000ریال که 1 درصد آن می شود 2.500 ریال ضربدر تعداد روز مثلا ده ماه 2.500*305مبلغ جریمه 762500ریال می شود

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.