ماده 227 – در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امورمالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و مابه تفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه شود.

کمک مفهومی :طبق این قانون چنانچه اظهارنامه و دفاتر عملکرد مورد قبول دارایی واقع شود و برگ قطعی و تسویه حساب نیز انجام شود و پس از ۲ سال دارایی مستندات قابل قبول و حائز اهمیت  مبنی بر کتمان درآمد مودی پیدا کند مثلا در گزارشات فصلی برای این شرکت فروش ثبت شده باشد چه  ارزش افزوده داشته باشد چه نداشته باشد .کتمان درآمد است در پرونده باقی می ماند و ۵ سال بعد از تاسیس یا اولین اظهارنامه دارای فعالیت یا آخرین بررسی ماده ۱۵۷،برگ تشخیص مرور زمان صادر می شود ،این برگ تشخیص دلیلی بر رد دفاتر آن زمان نمی باشد.بلکه مطالبه درآمد مطرح نشده است

کمک مفهومی:متن فوق درباره ثبت نشدن گزارش خرید هم اعمال می گردد ،چنانچه خریدی در گزارشات فصلی ثبت گردد که مربوط به هزینه های مالی یا کالاهای اساسی در تجارت شرکت باشد،چه ارزش افزوده داشته باشد چه نداشته باشد ،طبق ارزیابی کارشناس سود حاصل از آن محاسبه و مالیات آن اخذ می گردد،برای مثال

خرید سال ۹۱:   ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

فروش سال ۹۱:   ۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال

سود :۲۰۰.۰۰۰ ریال  مالیات : ۵۰.۰۰۰ ریال

خرید گزارش شده:  ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

فروش ارزیابی شده برابر با نرخ مذکور در دفترچه ضرایب عملیاتی هر سال:

۴۰.۰۰۰.۰۰۰×۱۱۸%= ۴۷.۲۰۰.۰۰۰

۴۷.۲۰۰.۰۰۰۰ ×۲۵%=۱۱.۸۰۰.۰۰۰

چون کتمان درآمد بوده علی الارس و بدون توجه به خرید مالیات محاسبه می گردد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.