ماده 226 – عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود وزیان آن ها که درموعدمقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (156) این قانون نخواهد بود. درغیراینصورت، درآمد مذکور در ترازنامه یاحساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره – به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که بنحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد.

کمک مفهومی: طبق ماده 156 باید اظهارنامه شرکتها تا پایان 31 تیر سال بعد به دارایی ارسال شود خلاف آن یعنی عدم تسلیم اظهارنامه موجب عدم رسیدگی و محاسبه سود و زیان توسط کارشناس دارایی انجام می گیرد

کمک مفهومی: طبق تبصره چنانچه اظهارنامه در موعد مقرر ارسال شود ولی بعد آن مودی متوجه وجود اشتباهات شود دارایی طبق این قانون از تاریخ 31 تیر ماه به بعد یعنی از 1 مرداد تا 30 مرداد اجازه ارسال اظهارنامه اصلاحی و سپس جایگزین را طبق مدارک و مستندات به موذی می دهد.

مواد 221 الی 225 حذف شده است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست