ماده 209– مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهدشد.

کمک مفهومی: در آیین دادرسی مدنی مجموع 46 قانون درباره ابلاغ این است که ابلاغ به خود شخص یا وکیل وی اعلام میشود در غیر این صورت ابلاغ مردود است

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست