ماده 206– اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که ازطرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.

تبصره– مقررات ماده203 این قانون و تبصره آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

کمک مفهومی: گاهی اوقات برگه ابلاغ امضا افرادی به غیر از مدیر یا کارکنان می باشد که این از لحاظ قانون معتبر نمی باشد بدینوسیله کلیه ابلاغ ها به مدیر یا وکیل یا کارکنان که نامشان در لیست حقوقی شرکت است تحویل داده میشود

دیدگاهتان را بنویسید